Όροι και Προϋποθέσεις

Το StartupNowForum είναι ένα forum επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και τεχνολογίας, το οποίο απευθύνεται σε startuppers, επενδυτές, στελέχη και εργαζόμενους επιχειρήσεων και οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτού του forum θα διεξαχθεί διαγωνισμός καινοτόμων ιδεών που έχει ως σκοπό την ανάδειξη των καλύτερων startup επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο startup οικοσύστημα.

Α. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

40 συμμετέχουσες ομάδες έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό και θα παρουσιάσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια μπροστά στην Κριτική Επιτροπή για να διεκδικήσουν πολλών ειδών έπαθλα.

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες θα μπορούν να δηλώσουν την παρουσίαση τους ηλεκτρονικά μέχρι και τις 19 Νοεμβρίου μέσα από το site του StartupNowForum. Κινούμενοι στις ευρύτερες θεματικές ενότητες του διαγωνισμού και με την οριστική ανακοίνωση των ζητούμενων και των προδιαγραφών που θα δοθούν στους συμμετέχοντες, οι ομάδες καλούνται να δείξουν μια ολοκληρωμένη παρουσίαση (Pitching), έως 3 λεπτά, της επιχειρηματικής πρότασης (επιχειρηματικό μοντέλο), την οποία και θα παρουσιάσουν στην Κριτική Επιτροπή. Στη συνέχεια η Κριτική Επιτροπή θα μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις στους διαγωνιζόμενους για ακόμη 3 λεπτά ενώ οι 2 ομάδες που θα διεκδικήσουν την 1η και τη 2η θέση θα μπορούν να απευθύνουν ερωτήσεις η μία στην άλλη στο τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού.

Η διαδικασία θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις : ημιτελικός διαγωνισμός στις 23 Νοεμβρίου στον οποίο θα προκριθούν οι 20 από τις 40 ομάδες & τελικός διαγωνισμός στις 24 Νοεμβρίου στον οποίο θα συμμετέχουν οι 20 προκριθέντες ομάδες.

Α.1) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι λύσεις/ιδέες που θα αναπτυχθούν και θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς:

  • Αγροτοδιατροφικός τομέας
  • Έξυπνη Κινητικότητα και Μεταφορές (Logistics)
  • Περιβάλλον & Πράσινη οικονομία
  • Έξυπνες πολεις
  • Υπηρεσίες προς την τοπική οικονομία
  • Εφαρμογές στον χώρο της υγείας
  • Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
  • Εφαρμογές για τον τουρισμό και την εκπαίδευση
  • Τομέας πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών

 

Α.2) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Κατάθεση Επιχειρηματικής Πρότασης : η κατάθεση της επιχειρηματικής ιδέας θα μπορεί να πραγματοποιηθεί έως 18 Νοεμβρίου και θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό ιστότοπο www.staprtunowforum.gr (ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες) σε μορφή PPT. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία ή/και τα στοιχεία των υπολοίπων μελών της ομάδας τους στο πεδίο προσωπικών στοιχείων (θα σημειώνεται ποιος είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας από την ομάδα).Συγκεκριμένα για την εγγραφή θα χρειαστούν τα παρακάτω στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Email, Κινητό, Ομάδα (αν υπάρχει). Επιπλέον, θα πρέπει να δηλώνουν και σε ποιον διαγωνισμό θα επιθυμούσαν να πάρουν μέρος (Innovation Idea Stage, Early Stage Startup)
Στην παρουσίαση που θα περιλαμβάνει την επιχειρηματική ιδέα θα πρέπει να περιγράφεται η επιχειρηματική πρόταση. Ενδεικτικά μία παρουσίαση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία :
-Τίτλος επιχειρηματικής πρότασης (ο ίδιος τίτλος που συμπληρώνεται στο έντυπο υποβολής προσωπικών στοιχείων).
-Στόχος της επιχειρηματικής ιδέας (σκοπός και χρήση του επιχειρηματικού πλάνου, υπηρεσίες ή/και προϊόντα που θα παρέχονται).
-Σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών / προϊόντων (περιγραφή, τεχνολογία στην οποία θα στηριχθεί).
-Βασικά στοιχεία καινοτομίας και πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό (πώς διαφοροποιείται από τις υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες ).
-Αγορά και πιθανοί πελάτες στους οποίους απευθύνεται.
-Τρόποι παραγωγής / προμήθειας και τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της πρότασης.

Οι 40 προκριθείσες επιχειρηματικές ιδέες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για περαιτέρω διευκρινίσεις επί της διαδικασίας κατόπιν ερωτήσεως.

Α.3.1) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η Αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από διεπιστημονική και διεπιχειρηματική επιτροπή λαμβάνοντας υπ'όψιν αντικειμενικά κριτήρια που βρίσκονται αναρτημένα στον διαδικτυακό ιστότοπο του Διαγωνισμού www.startupnowforum.gr.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

-Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν την εγγραφή και την υποβολή της πρότασης του.
-Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.
-Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό πραγματοποιείται με ηλεκτρονική υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων στον ειδικά σχεδιασμένο δικτυακό τόπο www.startupnowforum.gr
-Η υποβολή προτάσεων πραγματοποιείται τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.
-Το υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να στηρίζεται σε μία ιδέα πρωτότυπη και καινοτόμα που επιλύει ουσιαστικές ανάγκες και αποτελεί ευκαιρία μιας εγχώριας ή διεθνούς αγοράς με ικανοποιητικό μέγεθος.
-Το προκαταρκτικό πλάνο των ενεργειών του επιχειρηματικού σχεδίου που υποβάλλεται πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εύλογο και να είναι πραγματοποιήσιμο εντός 12 μηνών με στόχο την γρήγορη τεκμηρίωση της βιωσιμότητάς του.
-Τα άτομα που συμμετέχουν στο επιχειρηματικό σχέδιο και θα συμβάλλουν στην υλοποίησή του, οφείλουν να διαθέτουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται από το επιχειρηματικό σχέδιο.
-Απαγορεύεται η αναφορά προσωπικών στοιχείων στον τίτλο και στην περιγραφή της πρότασης στα συνημμένα αρχεία (εκτός της φόρμας με τα προσωπικά στοιχεία) που υποβάλλεται στον Διαγωνισμό. Κάθε τέτοια αναφορά στοιχείων θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό της πρότασης από τον Διαγωνισμό.
-Στον Διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών.
-Οι συμμετέχοντες φέρουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές. Από την πλευρά τους, οι Διοργανωτές δηλώνουν δια του παρόντος ότι έχουν καθήκον εχεμύθειας απέναντι στους συμμετέχοντες για τις πληροφορίες και την υποβολή των έγγραφων προτάσεων που περιέρχονται σε αυτούς.
-Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό ατομικά ή ομαδικά, ακόμα και με τη μορφή νομικού προσώπου. Στην περίπτωση ομαδικής συμμετοχής θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της, στο σύνολο έως πέντε (5). Για τη δήλωση των προσωπικών στοιχείων των μελών της ομάδας, ο εκπρόσωπος αυτής εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση έκαστου εξ αυτών για το σκοπό του Διαγωνισμού, την οποία και θα θέτει στη διάθεση των Διοργανωτών όποτε αυτή του ζητηθεί.
-Οι Διοργανωτές δύνανται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια παραμονής κλπ) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.
-Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης οι Διοργανωτές δε φέρουν ουδεμία ευθύνη, διατηρούν δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.
-Κάθε φυσικό πρόσωπο, ομάδα φυσικών προσώπων ή νομικό πρόσωπο συμμετέχει σε μια και μόνο Θεματική ενότητα με μια και μόνο πρόταση.
-Προτάσεις οι οποίες περιέχουν παράνομο ή ανήθικο υλικό αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
-Στον Διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν: οι εργαζόμενοι των Διοργανωτών, τα μέλη των επιτροπών του Διαγωνισμού καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς μέχρι 2ου βαθμού των προαναφερομένων.
-Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δε θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση αλλά θα αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του συμμετέχοντα.
-Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στον Διαγωνισμό επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες.

Γ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

-Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους του παρόντος πριν την εγγραφή και την υποβολή της πρότασης του.
-Κάθε συμμετέχων φέρει αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι των Διοργανωτών και παντός τρίτου για την πρόταση που υποβάλει και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.
-Κάθε συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι η πρόταση που υποβάλλει έχει παραχθεί από τον ίδιο και ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και ότι διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, διάθεσης και εκμετάλλευσή της. Κάθε συμμετέχων εγγυάται επίσης ότι η πρόταση δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, άλλως ότι είναι δικαιούχος ή/και ότι έχει αποκτήσει νομίμως τα πάσης φύσεως δικαιώματα, όπως, ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και όλες τις νόμιμες άδειες που συνδέονται ή χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή πρότασης που κατατίθεται στον Διαγωνισμό. Ο συμμετέχων δεσμεύεται για όλα τα ανωτέρω από και δια της συμμετοχής του.
-Κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει ότι υποχρεούται να αναδέχεται και αναλαμβάνει να αναδέχεται οποιαδήποτε αξίωση προβληθεί κατά των Διοργανωτών και να απαλλάξει τους Διοργανωτές και τους υπαλλήλους και αντιπροσώπους τους και τα μέλη των Επιτροπών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, κάθε είδους έξοδα και δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέλθουν από παραβάσεις των Όρων του Διαγωνισμού ή δικαιωμάτων τρίτων, όπως, ενδεικτικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση που οι διοργανωτές υποχρεωθούν να καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό εκ των λόγων αυτών ( παράβαση των όρων του διαγωνισμού ή δικαιωμάτων τρίτων), το ποσό αυτό θα καταβληθεί από το συμμετέχοντα που από υπαιτιότητά του προκλήθηκε η ζημία των διοργανωτών.
-Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με τον Διαγωνισμό αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής του στην εν λόγω ιστοσελίδα και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύει κάθε τυχόν άλλης παρασχεθείσας ενημέρωσης των Διοργανωτών προς τους συμμετέχοντες (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, επιστολής, κλπ) και δύναται να αναπαραχθεί και σε άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα με σκοπό την σωστή προβολή και διάδοση του Διαγωνισμού.
-Οι Διοργανωτές έχουν δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση να τροποποιήσουν τους όρους του Διαγωνισμού ή να αναβάλουν τη διαδικασία σε κάθε φάση του ή να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό, προβαίνοντας εκ των υστέρων σε σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού www.startupnowforum.gr και χωρίς ευθύνη αποζημίωσης έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή οιουδήποτε τρίτου.
-Οι Διοργανωτές δεν θα προβαίνουν σε ουδεμία ανακοίνωση των στοιχείων των αξιολογητών, των βαθμών αξιολόγησης και κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μετά το πέρας αυτού.
-Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό δεν θα έχουν οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο χορηγοί των Διοργανωτών. Στους χορηγούς δίδεται το δικαίωμα να συμμετέχουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων επιχειρηματικότητας. Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται στους χορηγούς μόνο στην περίπτωση που είναι συγχρόνως και συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, οπότε τους απονέμεται μόνο διάκριση και κανένα χρηματικό έπαθλο. Στην ειδική περίπτωση που συμμετέχει στον Διαγωνισμό φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει οποιαδή ποτε σχέση εργασίας με κάποιων εκ των χορηγών που συγχρόνως συμμετέχει και στην Επιτροπή Αξιολόγησης των επιχειρηματικών προτάσεων, τότε ο χορηγός υποχρεούται να δηλώσει εξαίρεση από την άνω Επιτροπή και να αντικατασταθεί από άλλο αναπληρωματικό μέλος.
-Στον Διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν: οι εργαζόμενοι των Διοργανωτών, τα μέλη των επιτροπών του Διαγωνισμού καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς μέχρι 2ου βαθμού των προαναφερόμενων.
-Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση των παρόντων όρων.

O Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απολύτως ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση του, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, με άλλα παρεμφερή ή ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα www.startupnowforum.gr .

Δ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Διαγωνισμός και οι όροι του Διαγωνισμού διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε, προκύπτουσα από το Διαγωνισμό, διαφορά μεταξύ των Διοργανωτών και των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, αφού προηγουμένως καταβληθεί από τα μέρη προσπάθεια φιλικής επίλυσης της με βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις ισχύουσες πρακτικές.

Ε. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Όλες οι επιχειρηματικές ιδέες θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και το μόνο που θα δημοσιευτεί θα είναι το όνομα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα βραβευτεί, μαζί με μία σύντομη περιγραφή την οποία η ομάδα θα πρέπει να υποβάλει μαζί με το παραδοτέο της για σκοπούς δημοσιότητας.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να κατοχυρώσουν νομικά την ιδέα/ το προϊόν/ την υπηρεσία/ την επιχειρηματικής πρόταση που υποβάλουν στον Διαγωνισμό, μπορούν να απευθυνθούν στους αρμόδιους οργανισμούς (όπως Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησία).

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις :
θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που απορρέει από τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις θα υποβάλλεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

σημείωση: Αναλυτικές ημερομηνίες λήξης προθεσμιών, όπως επίσης και εκτενέστερη περιγραφή του συνόλου του Διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα στο www.startupnowforum.gr .